REGULAMIN PLATFORMY WWW.SEMBELLA.PL

 

Producent wysokiej klasy materacy Recticel sp. z o.o. w celu zabezpieczenia interesów konsumentów gwarantuje, iż materace kupowane na Platformie www.sembella.pl stanowią oryginale produkty marki Sembella.

Mając na uwadze realizację strategii bezpieczeństwa Klientów, Recticel sp. z o.o. gwarantuje dostawę towarów zakupionych u Dystrybutora poprzez Platformę w sytuacji, gdyby Dystrybutor stał się niewypłacalny i Klient nie otrzymał zamówionego towaru za który zapłacił Dystrybutorowi.

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Recticel Sp. z o.o. na rzecz Klientów usług polegających na umożliwieniu dokonywania zakupu produkowanych przez Recticel Sp. z o.o. Towarów od Dystrybutorów na Platformie www.sembella.pl
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Platformy www.sembella.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 

§ 2 Definicje

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Producent– Recticel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 60, 93-428 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093592, NIP: 7260018348, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem sembella@sembella.pl
 2. Platforma – www.sembella.pl albo Platforma – internetowy serwis sprzedażowy pod nazwą www.sembella.pl, prowadzony przez Producenta w języku polskim, umożliwiający Dystrybutorom zamieszczanie Ofert, a Klientom ich przeglądanie, a następnie dokonywanie zakupu wybranych Towarów, dostępny w domenie internetowej www.sembella.pl.
 3. Oferta – sporządzone przez Dystrybutora ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) danego Towaru, zamieszczane na Platformie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Platformy stanowiące przyjęcie Oferty Dystrybutora widocznej na Platformie sprzedaży Towaru lub Dodatkowego przedmiotu.
 5. Towar – rzeczy produkowane przez Producenta lub przez inne podmioty w jego imieniu lub na rzecz Producenta, sprzedawane za pośrednictwem Platformy przez Dystrybutora, będące Towarem lub Dodatkowym przedmiotem.
 6. Dodatkowe przedmioty – rzeczy produkowane przez Producenta lub przez inne podmioty w jego imieniu lub na rzecz Producenta, sprzedawane za pośrednictwem Platformy przez Dystrybutora, wraz lub oddzielnie z Towarem.
 7. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ofertę bez rejestracji.
 8. Konto – przydzielona danemu Klientowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Platformy, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Platformy.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Sprzedaż za pośrednictwem Platformy odbywa się w imieniu i na rachunek Dystrybutora, a stronami umowy sprzedaży są Dystrybutor i Klient.
 2. Po zawarciu za pośrednictwem Platformy umowy sprzedaży przez Dystrybutora, Producent otrzyma z Platformy informację o Zamówieniu ale przystąpi do jego realizacji dopiero po ostatecznym potwierdzeniu przez Dystrybutora. Dystrybutor wyśle potwierdzenie dopiero po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient wybrał opcję odbioru własnego u Dystrybutora i płatności gotówkowej.
 3. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Platformy (www.sambella.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia.
 4. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Platformy, co do zasady przez 7 dni w tygodniu i  24 godziny na dobę
 5. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim.
 6. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży Zamówienie, co oznacza że przyjął ofertę Dystrybutora złożoną za pośrednictwem Platformy. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Dystrybutorem a Klientem jest prawnie wiążąca.
 7. W przypadku wyboru formy płatności on-line (przelewem elektronicznym, przelewem tradycyjnym lub kartą) zawarta umowa Sprzedaży wygasa w przypadku braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności (PRZELEWY24). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, zawarta umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

§ 4 Procedura składania zamówienia Towaru

 

 1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, klikając na przycisk „Do koszyka”.
 2. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz  łączna wartość całego zamówienia.
 3. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.
 4. Klient może sprawdzić zawartość swojego koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”, gdzie       również Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty oraz uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć  wartość lub usunąć Towar.
 5. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „Do kasy”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:
  • Zaloguj się na konto. Klient posiadający swoje konto na Platformie na stronie
   www.sembella.pl,  o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój Login i wpisuje Hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Realizacja zamówienia” służącą do ostatecznego potwierdzenia zamówienia.
  • Załóż nowe konto. Jeśli Klient nie ma jeszcze konta na Platformie na
   www.sembella.pl, na tym etapie możliwe założenie konta. Rejestracja jest dobrowolna.
  • Zamów jako gość. Każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji,
   każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane.
 6. Na kolejnym etapie (Realizacja zamówienia) Klient może zmienić sposób płatności, podać inny adres dostawy niż adres zamieszkania podany przy rejestracji na Platformie (w przeciwnym razie Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przy rejestracji), a także zaznaczyć czy chce otrzymać Fakturę VAT z danymi.
 7. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient wysyła zamówienie do Dystrybutora, klikając na przycisk „Zamawiam”. Jest to moment zawarcia Umowy.
 8. Po wysłaniu zamówienia, Klient  zostaje przekierowany na stronę ”Realizacja zamówienia”, a w przypadku wybrania sposobu płatności on-line, na stronę serwisu PRZELEWY24 w celu dokonania płatności on-line, a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.
 9. Jednocześnie po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierająca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia. 
 10. Status i szczegóły zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów jako „gość”) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Status zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e – mail.

 

§ 5 Sposób, termin  i koszty dostawy

 

 1. Dostawę organizuje Producent, który dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dystrybutor oferuje również możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru w swojej siedzibie.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w zamówieniu Klienta za pośrednictwem firmy transportowej związanej z Producentem.
 4. Na okres dostawy Towaru składają się czas realizacji oraz czas dostawy przesyłki przez firmę transportową. Okres ten wynosi łącznie do 15 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze lub za pośrednictwem płatności on-line, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu PRZELEWY24) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem tradycyjnym).
 5. Jeżeli  Dystrybutor nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Dystrybutor zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary  objęte zamówieniem nie są dostępne, Dystrybutor zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
  • podtrzymanie woli realizacji zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo
  • rezygnacji z całości zamówienia, albo
  • zmianę zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.
 6. Dostawa odbywa co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 7. Na koszt dostawy wpływ mają ilość i wielkość zakupionego Towaru.

 

§ 6 Sposoby i formy płatności oraz zwrot należności

 

Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy transportowej, związanej z Producentem:
  • przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 na rachunek bankowy Dystrybutora,
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Dystrybutora dokonanym we własnym zakresie,
 • w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w siedzibie Dystrybutora:
  • przelewem za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 na rachunek bankowy Dystrybutora,
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Dystrybutora dokonanym we własnym zakresie,
  • gotówką,
  • kartą płatniczą.
 1. Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu zamówienia Towaru.
  • W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
   • w przypadku płatności on-line za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 na rachunek bankowy Dystrybutora należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu PRZELEWY24,
   • w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Dystrybutora, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Dystrybutora,
   • w przypadku płatności gotówką albo kartą płatniczą należność za Towar pobierana jest przy jego odbiorze.
 2. W przypadku, gdy Klient nie odebrał Towaru (przesyłki) zapłaconego z góry, Towar przesyłany jest zwrotnie do Dystrybutora. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 7 dni od otrzymania przez Dystrybutora z powrotem przesyłki – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się z Dystrybutorem i uzgodni warunki ponownej dostawy oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Dystrybutora od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanej umowy.
 3. W przypadku, gdy Klient nie odebrał osobiście w siedzibie Dystrybutora Towaru, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 7 dni od wskazanej daty odbioru osobistego – chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się z Dystrybutorem i uzgodni warunki ponownego odbioru oraz zostanie on dokonany. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Dystrybutora od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanej umowy.
 4. Usługę przelewu on-line za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 realizuje DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, NIP 781-173-38-52.
 5. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.

 

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Dystrybutora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełniony załączony wzór odstąpienia od umowy wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Platformy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres wskazany na stronie internetowej www.sembella.pl. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Dystrybutor zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i po otrzymaniu zwrotu towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 9. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać towar do siedziby Producenta, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli rzecz zostanie odesłana w 14-tym dniu.
 10. W celu ułatwienia dokonania zwrotu towaru i ryzyka Klienta związanego z transportem towaru przez inne podmioty, Producent dokona odbioru towaru od Klienta w wyżej wymienionym terminie po jego wspólnym uzgodnieniu. W tym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych kosztów odesłania towaru.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, takie jak np. koszty opakowania, oznakowania rzeczy, umożliwiające bezpieczny przewóz rzeczy.
 12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dystrybutora, Dystrybutor nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, z tym że nie dotyczy to sytuacji gdy wzrost dodatkowych kosztów wynika z odesłania towaru Producentowi zamiast Dystrybutorowi.
 13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Do oświadczenia o odstąpieniu lub od Towaru Klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Faktury VAT lub ich kopię.
 15. Towar jest dostarczany Klientowi w oryginalnym opakowaniu. Odstąpienie od umowy sprzedaży (umowa zawarta na odległość) nie przysługuje Klientowi ze względów na ochronę zdrowia i względy higieniczne w stosunku do towarów dostarczanych w oryginalnym opakowaniu takich jak materace, poduszki, jeżeli towar dostarczony Klientowi w oryginalnym opakowaniu został otworzony po dostarczeniu i nosi ślady wskazujące na używanie towaru ponad zwykłe czynności związane z wypróbowaniem towaru lub został zabrudzony lub w inny sposób uszkodzony.

 

§ 8 Reklamacja Towaru przez Klientów będących konsumentami

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 2. Aby złożyć reklamację, Klient musi skontaktować się z Dystrybutorem (na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Platformy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Dystrybutor niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Dystrybutora.
 6. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją Dystrybutora lub Producenta. 

 

 

§ 9 Reklamacja Towaru przez Klientów niebędących konsumentami

 

 1. Klientom będącym osobami fizycznymi, którzy nabyli Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, osobom prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień dotyczących konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją Dystrybutora lub Producenta.

 

§ 10 Rejestracja na Platformie

 

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja na Platformie”.
 2. Rejestracja wymaga podania danych określonych w formularzu. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji. Aby uaktywnić założone konto należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail.
 3. Klient w każdym czasie może usunąć swoje konto samodzielnie lub zażądać jego usunięcia od Producenta.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 5. Producent może usunąć konto Klienta, który:
 • Narusza niniejszy regulamin,
 • Podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
 • Podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane,
 • Podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24.

Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:

 • Jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
 • Dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie a) powyżej.

W przypadku usunięcia konta, wszelkie zawarte umowy wskutek złożenia zamówień ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Dystrybutora do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

 

 

§ 11 Polityka prywatności

 

Platforma wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta z Platformy takich jak:Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy   wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej. 

 • utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać hasła,
 • dostosowania Platformy do potrzeb Klientów,
 • tworzenia statystyk oglądalności Platformy.
 1. Połączenie z Platformą powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).
 2. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem, podanie niektórych danych konieczne jest do dokonania rejestracji, a więc także do dokonywania zakupów za pośrednictwem Platformy.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta Klienta Platformy oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.
 4. O ile Klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji oferowanych przez Dystrybutorów i Producenta..
 5. Administratorem danych osobowych Klienta jest Recticel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 60, 93-428 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093592, NIP: 7260018348, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem sembella@sembella.pl oraz Dystrybutor.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Platformy.
 7. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie transportowej, związanej z Producentem.
 8. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

§ 12  Postanowienia końcowe

 

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Producent może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Platformy. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Producenta, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

Wzór odstąpienia od umowy.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–    Adresat [nazwa Dystrybutora od którego Klient kupuje towary za pośrednictwem Platformy]

      .....................................................................................................................................................................

      .....................................................................................................................................................................

–    Ja/My (.....................................) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..................................................................

–    Data zawarcia umowy ......................./odbioru ........................

–    Imię i nazwisko Klienta(-ów) ........................................................................................................

–    Adres Klienta(-ów) ..........................................................................................................................

–    Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

                                                                                              .....................................................

–    Data ....................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.